درخواست غرامت گروگان‌های آمریکایی از ایران رد شد

دیوان عالی آمریکا درخواست گروگان های آمریکایی را برای احیاء پرونده شکایتشان جهت دریافت غرامت از ایران، رد کرد.

حدود ۱۰۰ نفر که گروگان های آمریکایی سه دهه پیش در ایران و برخی بازماندگانشان را شامل می شوند از دیوان عالی آمریکا خواسته بودند اجازه دهد پرونده شکایت آنان برای دریافت غرامت از دولت ایرانبار دیگر به جریان افتد.

براساس رای دادگاه، پیمان نامه موسوم به بیانیه های الجزیره که بین ایران و آمریکا به امضا رسید و به آزادی گروگان ها منجر شد،دولت و یا شهروندان آمریکا مجاز نیستند با رای محاکم آمریکایی خواستار غرامت از ایران شوند.

شاکیان قصد داشتند غرامت مورد نظر را از دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا دریافت کنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!