نشست شاهزاده رضا پهلوی با دادستان دادگاه بین المللی لاهه

شاهزاده رضا پهلوی در ادامه کارزار سیاسی جدیدی که بخاطر آن به اروپا سفر کرده و این هفته به به هلند رفته است، علاوه بر حضور در پارلمان آن کشور و سخن گفتن با نمایندگان پارلمان درباره دفاع از حقوق مردم ایران، درباره شکایتی که از آیت الله خامنه ای در دادگاه جنایی بین المللی مطرح کرده، در این نهاد حقوقی بین المللی نیز حضور می یابد. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!