گلوی ما را گرفته اند و حالا می گویند مذاکره کنیم!


رسیدن به انرژی صلح آمیز هسته‌ای نیاز روز است و نمی‌شود ایران
به این عظمت از دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای محروم باشد.
دست ایران در انرژی هسته‌ای نباید خالی باشد
.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!