آيت الله موسوی اردبيلی: همه مسئولين، از سابق تاکنون، بايد از مردم عذرخواهی کنيم

:«من از طرف خودم حرف می زنم، به ديگران کاری ندارم. من از کارهای کرده و نکرده خودم نگرانم. اگر همه ما درست عمل کرده بوديم وضع اين نبود. ولی گمان می کنم همه ما،  همه مسئولين، از سابق تاکنون، بايد از مردم عذرخواهی کنيم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!