اسپرم طلایی

از نظر سازندگان این انیمیشن سلطنت امری مذموم و بیهوده بشمار می آید.

احمقانه ترین راه کسب قدرت، اکتساب آن از طریق اسپرم از پدر به پسر بدون دخالت و رای مردم است.

 

در آینده آزاد ایران، قدرت و حکومت مسئولیتی ست که از طرف مردم و با رای اکثریت ایشان در اختیار یک شخص، برای مدتی محدود به او محول میگردد.
سرزمین استبداد زده ما هم اکنون تحت سلطنت عمامه قرار دارد و نیازی به بازگشت به دوران سلطنت تاج ندارد.

قدرت بی حد و حصر هر کس را به فساد می کشاند و این خود بزرگترین دلیل برای عدم بازگشت به سلطنت می باشد.

هرگونه تشابه ظاهری و اصطلاحات موجود در این انیمیشین ، کاملا تعمدی و خطاب به شما دوست عزیز است .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!