پرویز شهریاری و طناب دور زمین (ویدیو)

ریاضیدان شریف و زندانی سیاسی در دو نظام شاه و شیخ، پرویز شهریاری که با تاریک اندیشی و سکون مبارزه می‌کرد و شیفته آزادیانسان بود، در شمار کسانی است که وقتی غایب اند بیشتر حضور دارند. او اکنون نیست اما از حاضرترین حضار است.

توجه شما را به ویدیوی زیر جلب می‌کنم:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!