چهار ماه تا حذف یا ابقاء مجاهدین خلق در فهرست تروریستی

دادگاه تجدید نظر در واشنگتن به وزارت خارجه آمریکا چهار ماه مهلت داده که درباره نگه داشتن سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی این کشور و یا حذف آن تصمیم گیری کند.

سه قاضی این دادگاه به اتفاق حکم داده اند که وزارت خارجه آمریکا باید در این فرصت تعیین شده سرنوشت این گروه و خواسته شان را برای حذف از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا روشن کند.

بر اساس حکم دادگاه اگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این مهلت تصمیم خود را اعلام نکند دادگاه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. با این وجود دادگاه تاکید کرده اند به دلیل نگرانی های امنیتی و مسائل مربوط به سیاست خارجی حاضر نیست بالافاصله نام این سازمان را از فهرست تروریستی آمریکا حذف کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!