لینک تصویری جلسه اول ” برای ایران چه می توان کرد “؟ تورنتو

شنبه19 ماه ه 2012 – سالن شهرداری نورث یورک

1-

ویدیویی دیدنی از دکتر نسترن ادیب راد در مورد

مطلبی در مورد عدم موفقیت گروهی ایرانیها – کمبود ای کیو اجتماعی – Low SQ

مننپپنمص

D Dr. Nastarn Adib Rad

r

2- احمد مزارعی

Ahmad Mazarei

3-

Hassan Golsafidi

4-

Farhad Alavi Mehr هنرمند

Arash Kharabi

6

Khosro

7

Mohsen Jamal

8

Saeed Soltanpour

ضرورت اشتراک فعالین جامعه ایرانی – تجربه سیاست و اپوزیسیون در کانادا

9

حمید پرنیان و ساقی قهرمان- گروه دگر باشان جنسی-

***

جلسه دوم کنفرانس مردمی چگونه میتوان به ایران کمک کرد؟

تحریم ها

به نفع مردم ایران یا به ضرر آنها هست؟

نظر شما به عنوان چیست؟

سه شنبه 12 جون 2012-

اتاق شماره 3 – Room #3

5100 یانگ –_ ( میدان شهرداری مل لست من )

ساعت 6 تا 8:30 بعد ازظهر

بنیاد فروردین

2nd Town Hall meeting

Sanctions

Helping Iranian or harming them?

How can we Help Iran ?

June 12-2012

Farvardin Cultural Centre

Tel: 647-704-1566

info@farvardin.ca

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!