ویدیو؛ دختر عربستانی که دیگر نمیترسد

پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی ارتباطات و همگیر شدن آن، هر روز و ساعت میزان تحمل ظلم، تبعیض و ترس از رویارویی با ظالم را کاهش میدهد.

ویدیو ضمیمه یکی از آخرین نمونه های بارز این پدیده خوش شگون میباشد. تنها در شش روز و تا زمان نوشتن این چند سطر، ١٫۰۶۶٫٩٠٩ نفر ویدیو را دیده اند.

زن جوان عربستانی که همانند علياء ماجده المهدی مصری از ظلم و تبعیض به تنگ آمده به عمله های ظلم گشت ارشاد میگوید:

” بیرون نمیرم، می خوام بدونم تو چکار می کنی. به تو چه که من ناخنم را لاک زدم یا نه…. همینجا وامیستم”

ضامن ماندگاری نظامهای سرکوبگر؛ ایجاد و تداوم بخشیدن به ترس است. رفتن ترس، آغاز شمارش معکوس این رژیم ها میباشد. ایرانیان این را خوب میدانند “نترسین، نترسین، ما همه با هم هستیم“.

ترس ها ریخته؛ دور نیست؛ آزادی دور نیست!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!