اگر مسئولان دچار تکبر و خودشیفتگی و غرور شوند تو دهنی خواهند خورد

رهبر انقلاب با اشاره به اهمیت دهه پیشرفت فرمودند:اگر توقف کنیم به عقب پرت می‌شویم و اگر دچار غرور شویم به زمین خواهیم خورد. اگر ما مسئولان کشور دچار خود محوری، تکبر و خودشگفتی بشویم، تودهنی خواهیم خورد.در راه پیشرفت کشور ‘توقف ممنوع’ است.ما هنوز در دامنه قرار داریم و با قله فاصله داریم. روزی که ملت ایران به قله برسد، دشمنی‌ها و خباثت‌ها به پایان می‌رسد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!