ای داد بی داد

قربت الى الله

نکته فقهی

نمازش باطل نیست و چون عورتش پیدا نیست.

مگر اینکه در قزوین باشد که در آن صورت نماز خودش و تمام صفهای عقبی باطل است!!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!