خدمات خمینی

در ١٣ خرداد سال ١٣۶٨ که دیروز سالروز آن بود “راحل ” شد.

تاریخ چند هزار سالۀ ایرانزمین پُر از قساوت و کشتار توسط حاکمان قسی القلب ایرانی و انیرانی است که عملکرد “امام راحل” و قتل عام هزاران ایرانی خصوصاً در سال ۶۷ در “دوران طلایی” او پیش کارنامۀ آنان زیاد به چشم نمیاید. تنها در دو مورد است که خمینی میدرخشد، یکی خیانت و دیگری خدمت به ایرانیان.

ملتی بپا خاست نه از سر گرسنگی؛ بل، برای کسب آزادی سیاسی، انواع دیگرش را داشت، به وعده های صریح خمینی اعتماد کرد و او با بکارگیری تقیه و خدعه یک استبداد دینی را چهار میخه کرد.

ولیکن در نهایت؛ برملا کردن عملی ذات اسلام (دین) سیاسی و صنف روحانیت خدمات خمینی هستند که بسیاری پیش از او علیرغم تلاش بسیار به جایی نرسیدند.

تبریک

پ.ن. این حاجی بشاش هم حرفهای بامزه ای درمورد امام راحلش زده.

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!