محمد مصدق؛ عروس هزار داماد

زنده یاد محمد مصدق، با لقب موروثی مصدق السلطنه، تنها عروس با هزار داماد در کهکشان حجلۀ سیاست ایران است.

افراد به جای خود؛ فهرست تعدادی از گروه ها و احزاب مدعی شادومادی:

حرب خائن توده (بعد از ماجرا)

کالت شارلاتان علی شریعتی

حزب محلل ملی-مذهبی

سازمان/کالت مجاهدین خلق

فدائیان اکثریت، اقلیت و اون وسطا

احزاب چپول، با چپ اشتباه نشود، سوپر کاپیتالیست

احزاب چل تیکۀ (جبهه) ملی

.

.

سئوال:

اگر این احزاب و گروه ها به راستی همه هوادار اهداف دکتر مصدق هستند؛ چرا سایۀ همدیگر را با تیر میزنند؟

آیا زمان پایان دادن به استفاده ابزاری از نام آن روانشاد نرسیده؟

تبریک

پ.ن. اهل حقیقت میدانند که از هواداران کدام صادق، کدام هوچی و کدام ابن الوقت تشریف دارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!