پاسخ ایران به جوسازی رسانه‌های آمریکایی

متن کامل مطلب منتشره در واشنگتن پست و نیویورک تایمز به قرار زیر است:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!