دولت ویشی، گشتاپو و دارزدن رودلف هیلفردینگ

این  ویدیو در مورد «رودلف هیلفردینگ» Rudolf Hilferding یکی از برجسته ترین رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان است که در دوران فاشیست ها به دارکشیده شد. شخصّیت های گفتمان‌ساز و تأثیرگذاری چون او  به جای لعنت به تاریکی، چراغ برافروختند.

همنشین بهار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!