شاه، ملکه و داغ حسرت

این روزها مراسم شصتمین سالگرد سلطنت ملکۀ ٨۶ سالۀ انگلیس با شکوه و جلال خیره کننده همراه با استقبال گسترده از سوی اقشار مختلف مردم در جریان است.

دو نکته:

اول شادباش به مردم خوشبخت انگلیس که ملکه ای دارند که سلطنت میکند و نه حکومت؛ مطیع منتخبین مردم است و برای منافع ملی کشور بهترین مبلغ.

دوم اینکه اگر شادروان محمد رضا شاه پهلوی زنده مانده بود؛ همین روزها که ٩٣ ساله میبود، جشن هفتاد و یکمین سالگرد سلطنت او در جریان میبود.

ای دریغا که حکومت کرد و نه سلطنت؛ صد افسوس که مطیع قانون مشروطه و منتخبین مردم نشد.

ایران دوست بود و مردی دوست داشتنی ولی داغ حسرت بر دل آنانی گذاشت که پادشاه مشروطه میخواستند تا نماد ایرانزمین باشد، حیف.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!