نفرین مادرم

 مادرم گفت پسر پیر شوی

این دعا همره آمین ام کرد

حالیا پیر شدم مادر نیست

تا ببیند که چه نفرین ام کرد  

م.س شاهد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!