برای کودکان جنگ، به ویژه کودکان سوریه، که ده روز پیش کشتار شدند

“برای کودکان جنگ”

جهان سراسر جنگ، سوگوار/

همه جا شرّ و شرم/

در هر گوشه زخم /

کودکان بی پیکر/

زمین پر اندوه/

یاس ها همه یأس./

این است آیین جنگ،/

الذی یوسوس فی صدور الناس.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!