این همه پول نفت کجا رفته است؟

دولت برای حفظ آبروی خود و کتمان سوء مدیریتش ، به ذخایر ارزی کشور دست درازی می کند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!