تازه واردهايي كه صداي ابن الوقت سابقه دار را درآوردند!

گفتني است بعد از شكست
فتنه سبز، برخي از مدعيان اصلاحات كه ننگ پادويي براي آمريكا و اسرائيل را
بر پيشاني خود حك شده و غيرقابل پاك شدن مي دانستند تلاش كردند از متحدان
قبلي خود نظير منافقين و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها و… فاصله بگيرند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!