ویدیو؛ منطق رضا پهلوی

این روزها حال و روز ایران خانوم خوش نیست، بهترین فرزندانش آویزان از جرثقیل، اسیر، آواره، پناهندۀ کس و ناکس، مجبور به تن دادن به خفت و خواری و هزار یک درد جانکاه دیگر و کشور در معرض جنگی دیگر.

علت را همه میدانند، نظامی دینی، غیر منتخب و منفور که نه اصلاح پذیر است و نه قانونمند، حتی قوانین بدوی خودش را هم اجرا نمیکند.

این روزها زمان گوش هوش دادن به حرفهای منطقی است، این روزها زمان روی طاقچه گذاشتن بغض ها و شنیدن پیامهایی که میتوانند چاره ساز باشند.

اگر خطایی در این حرفهای رضا پهلوی هست، من پیدا نکردم، شما پیدا کنید، گزارش شهرزاد نیوز:

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!