بررسی «سند بنیادین» مورد ادعای آژانس + نتیجه مذاکرات

مذاکرات امروز سلطانیه و ناکارتز، اهمیتی مضاعف دارد؛ اهمیتی که در واقع
نشان دهنده پیشرفت مذاکرات یا ناکام بودن مذاکرات در مسکو خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!