موسويان: اجازه 20 سانتريفيوژ را هم به ايران ندادند

هدف غايي اروپا پايان بخشيدن به تمام فعاليت هاي غني سازي در ايران بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!