نقد کتاب “در دامگه حادثه”/سرگرد پرویز انصاری;عملیات ساختگی ساواک

درصفحه 273 و274 کتاب “دردامگه حادثه ” مقام امنیتی ،میخوانیم :” قبل ازجشنها (منظورجشن 2500سال شاهنشاهی است) ، اینها (مجاهدین خلق ) ، سعی کردند ، شهرام پسراشرف را ، بدزدند وبدفترش رفته ا ند تادرحالیکه بیرون میامد ، وی را درگونی بگذارند .پسراشرف هم درآنجا ، شهامت بخرج داده بودومقاومت نشانداده ودربان ساختمان هم بکمک آمده بودوخلاصه نتوانسته بودندکه اورابدزدند….).

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!