ایرانیان وطن فروش

با اتکا به ٣۴ سال شواهد غیر قابل انکار عینی تلنبار شده در حافظه عمومی میشود ادعا کرد که نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، کارگزاران و هواداران آن دهان دریده ترین در تاریخ ایران، حد اقل تاریخ مکتوب میباشند.

بکارگیری الفاظ رکیک و دهان دریدگی های غالباً جنسی که مسلمین حاکم از صدر تا ذیل عین نقل و نبات نثار مخالفین خود میکنند متأسفانه قبح و شناعت خود را از دست داده و حالت عادی گرفته است.

چند صباحی است که آندسته از مخالفین که دلنگران تحمیل جنگی دیگر از سوی مسلمین جنگ طلبند هستند و خواهان فشار هرچه بیشتر تحریم اقتصادی و کمک لجستیکی به ایرانیان برای سرنگون کردن حاکمیت وحوش جنگ طلبِ ایرانی کُش و ایران ویران کُن میباشند، بغیر از دهان دریدگی های مألوف ثلاثه خبیثۀ وحوش اسلامیست، یهود ستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان به انگ “وطن فروش” هم مزین میشوند.

سئوال:

آیا امثال ماندلا و بیشمار دیگر “وطن فروش” بودند؟

تبریک

پ.ن. به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!