یک میلیون تن گوشت قرمز از ایران رفت به ترکیه!

ممکن است بیش از
این یک میلیون تن گوشت به کشورهای دیگر از
جمله عراق هم صادر
شده باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!