فاشيست ما هستيم كه ريزه خوار آمريكا شده ايم

اين طيف ها كاري ندارند كه
آمريكا كودتاي 28 مرداد را راه انداخت و دولت مصدق را ساقط كرد يا داراي
معيارهاي دوگانه درباره كشورهايي نظير بحرين و فلسطين است. آمريكايي ها در
صورت لزوم از فاشيسم حمايت مي كنند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!