آزادی

در ایران و سایر کشورهایی که اخیرا قیام های مردمی را تجربه کرده اند، هنرمندان مشغول ترجمان نبض و تپش خیابان ها بوده اند. آهنگ سازان و نوازندگان از کشورهایی چون ایران، مصر، لیبی، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، فلسطین وعراق ترانه های مقاومت و همبستگی خود را به ایرانیان تقدیم کرده اند، که کماکان به مبارزات خود برای دموکراسی و حقوق بشر را ادامه می دهند >>> [Free DOWNLOAD]

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!