تشنج در لبنان، در سایه انقلاب سوریه

در حال حاضر هم درگیری در سوریه به دو دلیل به لبنان منتقل
می‌شود: یک چون مرزهای دو کشور قابل عبورند، دیگر اینکه در لبنان گروههای
مختلفی هستند که جناح‌های مختلف درگیری در سوریه را نمایندگی و حمایت
می‌کنند.

از اینها گذشته رژیم سوریه می‌خواهد این جور القا کند که
تنها ضامن ثبات و آرامش در منطقه است. همین نکته سبب می‌شود که آدم نگران
لبنان شود .   >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!