سازمان ملل: در سوریه از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میشود

یک گزارش سازمان ملل متحد می گوید که در سوریه از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می شود.

بنا به این گزارش عده ای از کودکان مجبور شده اند که روی تانک های ارتشی سوار شوند تا مخالفان مسلح از حمله به این تانک ها خودداری کنند.

رادیکا کواراسووامی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به کودکان در درگیری های مسلحانه، در گزارش خود در مورد شرایط کودکان در جریان نا آرامی های سوریه همچنین گفته است که کودکان در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی شکنجه و در جریان کشتار غیرنظامیان کشته می شوند.

نماینده ویژه سازمان ملل می گوید که گروه ناظران او با “داستان هایی هولناک” از نحوه رفتار با کودکان از سوریه بازگشته اند.

کشته شدن کودکان زیر ۱۰ سال هم به گفته او اتفاقی است که نظر آن در جای دیگری مشاهده نشده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!