ویدیو؛ پسردایی بامزۀ خامنه ای

در همین روزها سه سال پیش ایرانیان با  راهپیمایی و گردهمایی های مسالمت آمیز صلحجویانه خواهان تغییر مسیر در سیاست در آنزمان ٣١  سالۀ منجر به وضع اسفبار خود و ایران شدند.

چه وحشیگریها که مسلمین حاکم نکردند و باز مردم ایستادند و بر خواسته های خود تأکید و صحنه را ترک نکردند. 

متأسفانه رهبران جناح “اصلاح طلب” نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره به خواسته های مردم که با شعارهای رسا بیان میشد پشت کردند.

دست آورد اصرار جناح از تاریخ مصرف گذشته بر تداوم حاکمیت در چهارچوب “بدون تنازل” قانون اساسی مسلمین حاکم و بازگشت به “دوران طلایی امام ” خمینی؛ چیزی در پی نداشت  جز مأیوس کردن مردم از آنان و از دست دادن فرصت طلایی راه مسالمت آمیز پیشنهادی مردم برای تغییر.

سه سال از آن روزهای تاریخی که اتمام حجت با نظام مسلمین بود میگذرد، بسیاری از دانه درشتهای “اصلاح طلبان” حکومتی به دیار کفار هجرت داده شده و با کمک منابع مالی غیبی زندگی، مسافرت و برای بازگشت به قدرت در چهار چوب نظام مسلمین حاکم  تبلیغ و در مراکز قدرت کشورهای غربی لابیگری میکنند.

در ویدیوی ضمیمه که سراج الدین میردامادای، پسر دایی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر و از مقامات رده بالای پیشین در وزارت کشور از تکرار مواضع شکست خوردۀ “اصلاح طلبان” دفاع میکند نماد بارز طرز فکر مرغ یک پا داشتن  مسلمین حکومتی است.

قصۀ پر غصۀ ایرانزمین است.

تبریک

 

پ.ن. توجه خاص به توجیه بامزۀ پسردایی از جنایات انکار ناپذیر علیه بشریت در قالب “شور انقلابی” مبذول دارید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!