ایرانیان هیچ خدمتی به تمدن بشری نکرده‌اند!

برگزاری این کنفرانس را باید جدید‌ترین نمونه از تلاش‌های ضدایرانی کشورهای
عرب حاشیه خلیج فارس، به سردمداری عربستان سعودی دانست که با هدف نهایی
محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران صورت می‌گیرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!