تخریب آرامگاه کوروش برای جاه طلبیهای شاه مخلوع

برای سخنرانی معروف شاه در جشنهای ۲۵۰۰ ساله ، به فرمان شاه ، ستونها و درب وروی آرامگاه کوروش بزرگ به جای دیگری منتقل شدند و دیگر به جایگاه اصلی خود بازنگشتند.

توضیحات بیشتر در خود فیلم.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!