هوسرانی؛ زنان ایران

خبرگزاری فارس:

“پیامبر اعظم (ص) درباره یکی از مصادیق بارز بی‌غیرتی می‌فرماید:

هنگامی که زنی آرایش‌کرده از خانه خارج شود و شوهرش نیز به این کار راضی باشد، به ازای هر قدمی که زن بر می‌دارد، خانه‌ای در آتش برای شوهرش بنا می‌شود.

زنان طناز و عشوه‌گر که دل و دین مردان هوسران را می‌ربایند، «دام‌های شیطان» هستند.

مراد از طنازی و عشوه‌گری با مرور برخی روایات دیگر مشخص می‌شود که از جمله آن‌ها: پوشیدن لباس نازک، گفتار با لحن نازک و تحریک‌کننده و راه رفتن با عشوه و ناز است، چرا که موجب تحریک مردان و به تعبیر روایات «زنای چشم» می‌شود.”

به عبارت دیگر؛ فیل مسلمین حاکم هوای عربستان کرده.

سئوال:

تکلیف تملک خانه های آتش بناگشته بخاطر بَزک کردن زنانی که شوهر چه “غیرتی” یا بی غیرت ندارند چیست؟

آیا مردان شهوترانی که با لحن نازک و راه رفتن هر آنچه با ناز زنان غریبه تحریک میشوند و “زنای چشم” کرده و فی الفور دل و دین میبازند، دینداریشان بدرد عمه جانشان نمیخورد؟

آیا ایندست مردان بیمار جنسی و نیازمند مداوا نمیباشند؟

مسلمین حاکم بدانند؛ ٣۴ سال زور زده و ایرانیان زیر بار فرهنگ بدوی نرفته و نمیروند، زور مضاعف نزنند که بانوان آزادۀ ایرانی تاب مستوری ندارند…

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!