اصولهای همبستگی و حفظ میراث ایران

با گذشت از هزاران سال تاریخ . . . هنوز نگران ویرانه شدن میراث وکشور خودمان هستیم. در حالیکه مردم کشورهایی با قدمت کمتر . . . حتی دویست سال . . . از ما بیشتر همبستگی نشان میدهند و به کشورشان افتخار میورزند. ایران بیشتر از تایوان و ژاپن منابع طبیعی دارد اما از نظراقتصادی از آنها خیلی عقب است. با مقایسه به بیشتر ممالک … به محیط زیست و موجودات در آن بیرحم هسیتم . . . مثلا در افریقا با خشکسالی … گله گله حیوانات رد میشوند در حالیکه بیشتر موجودات در ایران از بین رفته اند. اگر به کشورهای پیش رفته توجه بکنیم متوجه عوامل ویا اصولهایی خواهیم شد که ما هم میتوانیم از آنها برای بهبود کشورمان از آنها پیروی بکنیم. مثلا چرا ژاپن بدون منابع طبیعی توانسته یکی از قدرتهای اقتصادی دنیا شود؟ و یا کشوری مثل سویس چرا توانسته بهترین شکلاتها و پنیر دنیا را تولید و صادر بکند چون این کشور هوای بسیار سردی دارد و مواد اولیه را وارد میکند؟

اصولهای زیر میتوانند باعث همبستگی ما ایراینها بشوند و به سازمانی که پیشنهاد شد کمک بکنند.

اخلاق (مثلا پندار نیک و کردار نیک) بعنوان اصل

مسئولیت پذیری

احترام به مقرات

احترام به حقوق دیگران(حتی اگرافراد بدون مذهب باشند) با علاقه کار کردن

صبور بودن . . . تحمل به سختی برای آینده بهتر

تلاش متداوم برای ارزه کالاها و سرویسهای بهتر

نفع ملی پیش از نفع شخصی

انطاف پزیری

حمایت از میراثهای اجدادمان

حمایت از محیط زیست برای تمامی موجودات

این اصولها با کمی تغییر میتوانند باعث همبستگی ما ایراینیها بشوند تا در حفظ ایران و میراث آن برای نسلهای آینده بکوشیم. .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!