آبجی مریم؛ مادام، کوتاه بیا

پیشتر در یکی از دلنگرانیها درباره وضعبت درد آور مجاهدین خلق از جمله عرض شده بود:

آقا جان ٣۴۰۰ نفر مسخ و شستشوی مغزی داده شده را گروگان گرفته اید برای چه؟

بسیاری از دولتمردان عراق با وحوش حاکم بر ایران رابطه نزدیک و قدیمی دارند، در توحش هم از آنان دست کمی ندارند و از همکاری مجاهدین با صدام هم خاطره های بدی برایشان مانده و یکی از این روزها پدر صاحاب بچه همه ساکنین کمپ را در میآورند.

______________________________

حالا خبر میرسد بدلیل “عدم همکاری رهبران سازمان مجاهدین خلق در خروج کامل اعضای این سازمان از قرارگاه اشرف” روند انتقال آن بخت برگشتگان ایرانی به کمپ آزادی که تا بحال بیش از نیمی از آنان به آنجا منتقل شده اند با مشکل مواجه شده است.

به عبارت دیگر؛ آبجی مریم نشسته نزدیکی های پاریس، حاج آقای با صدای انکر الاصواتش هم یه جایی دیگه مخفی و آفتابی نمیشه، برای احیاء رویاهای برباد رفتۀ فرمانروایی بر ایرانزمین جون این ایرونیهای غالباً زهوار در رفته و مسخ شده را وجه المصالحه قرار دادن.

آبجی مریم؛ مادام، کوتاه بیا !

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!