امتناع رئیس جمهور برزیل از دیدار با احمدی نژاد

 دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل درخواست رئیس جمهور ایران را برای دیدار رد کرده است و همین موضوع موجب تیره شده روابط برزیل – ایران شده است.

مسئله ی دیگری که موجب تیرگی روابط شده، به تعویق انداختن رونمایی از ستون بدل تحت جمشید بود. این ستون را دولت ایران اهدا کرده است. شهرداری ریو دوژانیرو علت تعویق رونمایی از این ستون بدل تحت جمشید را آماده نبودن محل عنوان کرده است.

اوگلوبو نوشت: هیئت ایرانی که به منظور شرکت در کنفرانس ریو +20 به برزیل آمده، به شدت از تصمیم دیلما روسف ناراحت شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!