حاشیه سازی روزنامه برزیلی از سفر احمدی‌نژاد

ادواردو پائس، شهردار ریو دوژانیرو، رونمایی از یک ستون بدل ستون‌های تخت
جمشید که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده‌است را لغو کرد و این
مراسم رونمایی را به تاخیر انداخته‌است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!