دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟

این حکومت سرنگون باید ولیکن راه چیست
آن گروه ِ رَهنما و رابط و آگاه کیست

ناخدا باید که این کشتی ز توفان وا رَهد
دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟

مفسران بسیاری پیش بینی می کنند که اثر تحریم ها بزودی ناراضیان اقتصادی را نیز به خیابان ها خواهد کشید. زمان آغاز سیل خروشنده وبنیانکن مردم اگر چه دقیقا معلوم نیست ولی خیلی دور بنظر نمی رسد.

اگر یک گروه مدیریت، راهنما یا کنگره ملی شایسته از برگزیدگان احزاب و گروه ها بزودی در خارج تشکیل نشود صد البته موج سوران فرصت طلب مثل گذشته ازاین حرکت مردم نیز بنفع خود سود خواهند بُرد.

دوستان یاری کنید تا بار دیگر فرصت طلبان بی وطن برایمان تصمیم نگیرند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!