دکتر روازاده ازحدیث امام رضا در مزایای واجبی می گوید

آقا امام رضا می فرماید هر روز واجبی بگذارید، نشد هر یک روز در میان، نشد هفتگی، نشد دو هفته یک بار، نشد هر ماه. اگر یک ماه گذشت پول نداشتید قرض کنید واجبی بگذارید. اگر چهل روز گذشت و واجبی نگذاشتید مسلمان نیستید. بوی واجبی لذت بخش است. آرسنیک واجبی به اروپا رفته با فسفر و گوگرد مخلوط میشه به عنوان دارو به ایران صادر می شود. هر کسی که واجبی می گذارد دچار روماتیسم و سرطان خون نمی شود

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!