سلامی به تابستان

دوباره بیرون رفتم

چشم من آب آورد

بوی حیوانی هم می آمد

یک صدا در گوشم پیچید:

«امروز برگشت به خانه هم انتخابی باشد»

لیک در همین لحظه

دختری کوچک میکند آماده

تن خود را برای قدم اول

و تابستان از قطارش پایین میآید

انتخاب ساده می باشد

مشکل آبِ چشم

 بوی‌ حیوان و این و آن دانم

اما قدم اول یک دختر کوچک را

من شاید دیگر دیدن نتوانم

و به تابستان هم سلامی خواهم داد .

آناهید حجتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!