عروسی های آنچنانی تهران

پیشتر در مطلبی در باره ازدواج قانونی کودکان در ایران، از جمله این آمار مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی تقدیم شد:

” از ابتدای سال جاری تا کنون سه مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال و ۲۳ مورد ازدواج پسر زیر ۱۵ سال در این استان به ثبت رسیده است.”

__________________________________

خبر جدید از ام القرای اسلام؛ سید احمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران:

” در سال ١٣٩۰ در استان تهران ۷۵ دختر یا پسر که کمتر از ١۰ سال داشته اند ازدواج کرده اند، ٣٩٢٩ دختر و پسر ١۰ تا ١۴ ساله پای سفره عقد نشسته اند، ١٩٢٣۷ عروس و داماد ١۵ تا ١٩ ساله ها بودند…”

به عبارت دیگر؛ مدرنیته، حقوق کودک و حقوق بشر و دیگر از ایندست قرتی بازیهای کفار مال خودشون؛ چهار نعل بسوی بربریت مألوف حضرات.

طفلک کودکان ایران!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!