الاهه ی بلور

الاهه‌ی بلور/‌چه رازی‌ست میان تو و یاد کودکی/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و عشق مهجورمانده/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و آرزوی از دست‌رفته/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و وطن نابودشده/راهی کجا هستی؟/چه رازی‌ست میان تو و مرگ/راهی کجا هستی؟/ای اشک/الاهه‌ی بلور/با من بگو راز تو چیست؟/راز تو چیست؟/ از مجموعه اشعار

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!