روزهای خوب کودکی

دوستان بــُــــــمرانی آلبوم دوم گروه “بـُـمرانی” به نامِ “جورابهای لُخت” رَسمَن از “زیرزمین مَگِزین” در آمریکا منتشر شد. موسیقی بُــمرانی بر پـایه ی سبک های بلوز و کـانتری میباشـد و تلاش میـکند تا بتواند این نوع موسیــقی را با کلام فارســی سازگار سازد.همچنین ریشه های اصلی این نوع موسیقی از جـمله ریتم و بداهـــه نوازی را در خود حفظ نماید. تــرانه های بُـــمرانی،فـارسی و اغلب به زبانی ســاده با مایه ای از طنز سعی میـکند بیانگر هیـــــــــــــــــــــــــــــــچ چیز خاصی نباشد!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!