منشور محمد برای ایرانیان

حاج آقا محمد ابراهیم محمدی، اولین مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش که همین ماه پیش این سمت جدید را برایش تراشیدند به شکرانۀ مقام تخته گاز داده، شلتاق میکند و هنوز درس “حیا” آموزی به ایرانیان را سامان نداده، منشور صادر کرده و گفته:

” … نصب منشور پوشش در مدارس است تا افرادی که در مدرسه ثبت ‌نام می‌کنند نخست این منشور را قبول داشته باشند.

وقتی قرار است اولیاء، دانش‌آموز را برای ثبت‌نام به مدرسه بیاورند باید بپذیرند که مدرسه در این زمینه آیین‌نامه و قانون دارد یا وقتی دانش‌آموزی قرار است در مدرسه ثبت‌نام کند ملزم است که به قوانین مدرسه در بحث پوشش و حجاب پایبند باشد.”

به عبارت دیگر؛ حاج آقا محمد ابراهیم محمدی سر استوانۀ کوروش که به “اولین منشور حقوق بشر” و نماد بارز منش بردباری و مدارا در فرهنگ بومی ایرانزمین نیز شهرت دارد هوو صیغه ای انیرانی آورده.

حاجی؛ کار هر مرد نیست خرمن کوفتن!

تبریک

به اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!