ادای احترام سنای کالیفرنیا به ایرانیان

سنای ایالت کالیفرنیا قطعنامه ای را از تصویب گذرانده که محتوای آن، ادای احترام به مشارکت شهروندان ایرانی تبار به جامعۀ آمریکا و ایالت کالیفرنیاست. آمریکاییان ایرانی تبار از این قطعنامه استقبال کردند و هادی قائمی-فعال حقوق بشر در نیویورک- آن را گامی در راستای تحقق حقوق بشر در ایران خواند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!