مرد فاحشه و پگاه آهنگرانی

پیشتر چندین بار راجع به حاج آقا فرج الله سلحشور، کارگردان ارزشی مورد عنایت ویژۀ خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شد. برای نمونه اینجا، اینجا، اینجا و اینجا .

بصورت خلاصه، حاج فرج سینمای ایران را “فاحشه خانه” میداند و بارها دهان دریدگی ها نثار بانوان هنرمند ایران کرده و تنی چند منجمله بانو پگاه آهنگرانی با وقار و متانت و شجاعت ذاتی ایرانیان ، پاسخ لازمه را داده اند.

حالا حاجی با اتکا به نیروی مسلح عدل علی اعلام جنگ کرده و با مخاطب قرار دادن بانو آهنگرانی که مزۀ رأفت اسلامی چشیده است از جمله گفته:

” صبر انقلاب در برابر افسار گسیختگی سینما به پایان رسیده است.”

به عبارت دیگر؛ ٣۴ سال شمشیر را از رو بستن فایده نکرده و داغ و درفش، دهان دریدگی، حملات زهرآگین و تهدیدهای مضاعف حاجی و دیگر مردان فاحشه علیه بانوان ایرانزمین هم بجز خفت بیشتر برای روسیاهان چیزی در انبان نداشته، ندارد و نخواهد داشت!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!