حاجی اونکاره

خبر اینگونه آغاز میشود:

“غلامحسین اسماعیلی فارغ التحصیل حوزه و دانشگاه در رشته حقوق که پیش از این به عنوان قاضی دادگاه ویژه روحانیت و دادستان مشهد مشغول به فعالیت بود ٣٠ ماه است که بر صندلی ریاست سازمان زندانهای کشور تکیه زده است.”

در عکس ضمیمه شده به خبر، حاج آقا غلام حسبن درس حوزه خوانده با هیکل و هیبت آخوند پروار در کت و شلوار بر روی مبلی تسبیح بدست پا دراز کره لمیده و از جمله گفته:

” اولا باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است.”

به عبارت دیگر؛ عین جمهوری نامیدن سلطنت مطلقۀ مادام العمرخدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، با تغییر نام میشود محتوی را تغییر دارد، خودتی حاجی اونکاره!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!