مرسی: شیعیان از یهودیان برای اسلام خطرناک تر هستند!

به دکتر مرسی گفتم من یک رئیس جمهور سلفی می خواهم که از قرآن و سنت به مانند مسلمانان گذشته پیروی کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!