مسئول بی حرمتی به ایران کیست؟حواشی سفر غیرضروری رییس جمهوربه برزیل

کدام عرف و منطق می گوید که شان رئیس جمهور اسلامی ایستادن و عکس یادگاری گرفتن با نیروهای حفاظتی دیگر کشورهاست؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!